ผลงานนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการ - บริหารธุรกิจนครสวรรค์

ชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายศุภกิตติ์ รอดเนียม รหัส 12802

เว็บไซต์
ผลงาน
http://www.nctc.ac.th/12802/
เว็บไซต์ AI : Artificial Intelligence
เว็บไซต์อาหารไทย (Thai Cuisine)
เว็บไซต์ vannnboy

นางสาวพัชราภรณ์ กลิ่นเอี่ยม รหัส 12841

เว็บไซต์
ผลงาน
http://www.nctc.ac.th/12841/
เว็บไซต์ AI : Artificial Intelligence
เว็บไซต์อาหารไทย (Thai Cuisine)
เว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์