เกียรติประวัติ

วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการ - บริหารธุรกิจนครสวรรค์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครสวรรค์ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๘ จัดการเรียนการสอน ามโครงสร้างหลักสูตรและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขางานการบัญชี และ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์สุรีย์ สถิรางกูร : ผู้ก่อตั้ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครสวรรค์ เกิดวันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๗๘ ที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เริ่มต้นอาชีพ ครูโรงเรียนเอกชน ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด คือ ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯโปรดกระหม่อม พระราชทานนามสกุล สถิรางกูร

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครสวรรค์ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๓ จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง แผนกพณิชยการ ของกระทรวงศึกษาธิการ รับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาต่อ ๒ ปี ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดร.โสภิต สถิรางกูร : ผู้รับใบอนุญาต

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครสวรรค์ เกิดวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๙ ที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เริ่มต้นอาชีพ รับราชการกรมสรรพากร ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด คือ ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯโปรดกระหม่อม พระราชทานนามสกุล “สถิรางกูร”

มหาวิทยาลัยภาคกลาง ก่อตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของเยาวชนในเขตภาคกลางและภาคเหนือ และเพื่อแบ่งเบาภาระ ด้านการจัดการ การศึกษา ระดับอุดมศึกษาของรัฐ ดร.โสภิต สถิรางกูร และ อ.สุรีย์ สถิรางกูร จึงได้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชื่อ “ วิทยาลัยภาคกลาง ” ขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่อยู่ภายใต้การกำกับและดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ. ) ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙ ตั้งอยู่ ๙๓๒/๑ หมู่ ๙ ต.นครสวรรค์ตก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ จากการเริ่มต้นเพียงคณะวิชาเดียวคือ คณะบริหารธุรกิจ ในปี ๒๕๒๙ และได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสถานภาพเป็น มหาวิทยาลัยภาคกลาง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ในปี ๒๕๕๑ เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา