ยุทธศาสตร์

วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการ - บริหารธุรกิจนครสวรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

กลยุทธ์งาน/โครงการ/กิจกรรมตัวชี้วัดความสำเร็จ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน -พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ-มีหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
-พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้-มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประ สิทธิภาพทุกรายวิชา
-พัฒนาการจัด การเรียนการสอน-การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพทุกรายวิชา
-พัฒนาการวัดและประเมินผล-มีเครื่องมือวัดและเครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาสถานศึกษาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน้นจุดเด่น -พัฒนาผู้เรียนตามปรัชญา พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาที่สะท้อนเป็นอัตลักษณ์-มีจุดเน้นและจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจน
-พัฒนาผลการดำเนินงานที่สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา-มีจุดเน้นและจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจน
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากร และผู้เรียน -บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานวิชาชีพ-บุคลากรมีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
-พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา-ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ๒.๐๐
-พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ-ผู้เรียนเข้าทดสอบเชิงวิชาการด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานระดับชาติ
-ส่งเสริมให้ผู้เรียนทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ-เข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
-ส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ-ผู้เรียนมีการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพแก่ชุมชน
-ส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง-ผู้เรียนฝึกงานตามหลักสูตร
-ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริง ปวช.ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชม. และ ปวส.๒๐ ชม.
Top

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการบริหารจัดการ การจัดการศึกษา

กลยุทธ์งาน/โครงการ/กิจกรรมตัวชี้วัดความสำเร็จ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการ การจัดการศึกษา - ส่งเสริมการบริหารงานของคณะการการสถานศึกษาตาม มาตรา ๓๐ พรบ. รร.เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐- คณะกรรมการมีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด
-การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร- ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ
- มีการกำหนดนโยบายแผนงาน กลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- มีการบริหารจัดการที่ดี
- มีการตรวจสอบ
- มีการติดตามประเมินผล
- มีการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
- มีการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารสารสนเทศ -พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ-มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน -ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน-บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
-พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพ-มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ -พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์-มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ สะอาด สวยงาม และถูกสุขลักษณะ
-พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์การศึกษาและระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม-มีอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษาและระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
-พัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม-มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
-พัฒนาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์-มีระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
Top

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย

กลยุทธ์งาน/โครงการ/กิจกรรมตัวชี้วัดความสำเร็จ
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้มีการจัดทำโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน -ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำโครงงาน นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย-ผู้เรียนสามารถทำโครงงาน นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีการจัดทำโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู -ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำโครงงาน นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย-ครูสามารถจัดทำ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่มีคุณภาพ
Top

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลยุทธ์งาน/โครงการ/กิจกรรมตัวชี้วัดความสำเร็จ
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลและความปลอดภัยให้ผู้เรียน -พัฒนาระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้-มีระบบความปลอดภัยของ สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก
-มีระบบความปลอดภัยด้านการทะเลาะวิวาท
-มีระบบความปลอดภัยด้านสิ่งเสพติด
-มีระบบความปลอดภัยด้านสังคม
-มีระบบความปลอดภัยด้านการพนันและมั่วสุ่ม
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมปลูกฝัง ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียน -ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ-ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สืบสานและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
-ผู้เรียนมีความเป็นประชาธิปไตย
-ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความขยัน อดทน
-ผู้เรียนมาความเสียสละ มีจิตสาธารณะ
-มีความประหยัดและน้อมนำหลักของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
Top