เกี่ยวกับเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการ - บริหารธุรกิจนครสวรรค์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครสวรรค์
Nakhonsawan Commercial Technological College, NT.C.

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครสวรรค์
Nakhonsawan Business Administration Technological College, NB.C.

ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครสวรรค์ ชื่อเดิมโรงเรียนบริหารธุรกิจนครสวรรค์ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๓ สอนตามหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง แผนกพณิชยการ ของกระทรวงศึกษาธิการ

เกียรติประวัติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครสวรรค์ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๘ จัดการเรียนการสอน ามโครงสร้างหลักสูตรและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขางานการบัญชี และ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ยุทธศาสตร์

  • ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
  • ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการบริหารจัดการ การจัดการศึกษา
  • ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
  • ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร (Organization Chart) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพณิชยการนครสวรรค์

ปรัชญา

เร่งเรียน เรียบร้อย รุ่งเรือง