สมัครเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการ - บริหารธุรกิจนครสวรรค์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครสวรรค์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครสวรรค์
ตรงข้ามศูนย์การค้า ท่ารถขนส่ง จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ 056 801829-30
ตู้ ปณ.15 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

มอบทุนเรียนดี เรียนครบ รับทุน ทุกเดือน ๆ ละ 500 บาท

หลักสูตร ปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครสวรรค์ รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า เรียนต่อ ปวช. 2 ปีครึง - 3 ปี
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์

  รับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี จะได้รับ
 • ค่าหนังสือเรียน 1,000 บาท/เทอม
 • ค่าบำรุงกิจกรรม 475 บาท/เทอม
 • ค่าอุปกรณ์เรียน 230 บาท/เทอม
 • ค่าเครื่องแบบ 900 บาท/ปี

ทุนการศึกษา

ฟรี ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 3 ปี
ฟรี ค่าหนังสือเรียน
ฟรี ค่าอุปกรณ์การเรียน
ฟรี ค่าเครื่องแบบนักศึกษา
ฟรี ค่ากิจกรรม

  เอกสารที่ใช้
 1. ใบแสดงวุฒิ (ปพ.1 - กศน.1 - ต)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประชาชน
สายสามัญ ม.4,5,6สายอาชีพ (ปวช.)
ต้องเรียนต่อจึงจะมีงานทำสามารถทำงานได้ทันที
ทำงานระหว่างเรียนยากทำงานระหว่างเรียนได้
จบปริญญาเป็นเจ้าของกิจการได้ยากจบแล้วเป็นเจ้าของกิจการได้ง่ายกว่า
สอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ศึกษาต่อถึงปริญญาเอกศึกษาต่อถึงปริญญาเอก
สายงานระดับสูงไม่มีตำแหน่งงานว่างให้เลือกมากนักเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทุกระดับ ค่าตอบแทนสูง

หลักสูตร ปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครสวรรค์ รับผู้จบ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า เรียนต่อ ปวส. 1 ปีครึง - 2 ปี
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์

ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 4,000 บาท

การกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐ (กรอ.)

   ค่าเล่าเรียน/เทอม 8,000 บาท
   ค่าใช้จ่าย/เทอม 13,200 บาท

  เอกสารที่ใช้
 1. ใบแสดงวุฒิ (ปพ.1 - กศน.1 - ป)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประชาชน

เรียน ปวส. หนึ่งปีครึ่ง ถึง สองปี

 • สามารถทำงานได้ทันที
 • ทำงานระหว่างเรียนได้
 • จบแล้วเป็นเจ้าของกิจการได้ง่ายกว่า
 • เรียนต่อ 2 ปี จบปริญญาตรี
 • ศึกษาต่อถึงปริญญาเอก
 • เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทุกระดับ ค่าตอบแทนสูง