ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการ - บริหารธุรกิจนครสวรรค์

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครสวรรค์ ชื่อเดิมโรงเรียนบริหารธุรกิจนครสวรรค์ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๓ สอนตามหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง แผนกพณิชยการ ของกระทรวงศึกษาธิการ

รับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาต่อ ๒ ปี โดย นางโสภิต เหลืองสุภาพันธ์ เป็นเจ้าของผู้จัดตั้งและผู้รับใบอนุญาต นายสุรีย์ เหลืองสุภาพันธ์ เป็นผู้จัดการ

ได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น สถิรางกูร

จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ