ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการ - บริหารธุรกิจนครสวรรค์

ปรัชญา (Philosophy)

เร่งเรียน เรียบร้อย รุ่งเรือง
เร่งเรียน หมายถึง คุณวุฒิ : มุ่งเน้นการเรียน การสอน ให้ผู้เรียนรู้จริง
เรียบร้อย หมายถึง คุณธรรม : ผู้เรียนมีจิตใจและความประพฤติอันดีงาม
รุ่งเรือง หมายถึง คุณภาพ : ผู้เรียนมีทักษะ สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพให้เจริญรุ่งเรืองเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

ปณิธาน (Resolution)

มุ่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผู้ชำนาญเฉพาะสาขาอาชีพ ที่มีคุณภาพและ คุณธรรม ตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

อัตลักษณ์ (Identity)

ทักษะเด่น เป็นงาน

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

    สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนามืออาชีพ
  • การดำเนินงานส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ผู้ชำนาญแบบมืออาชีพ
  • การดำเนินงานส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
  • การดำเนินงานส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครสวรรค์ เป็นสถาบันที่ผลิตทรัพยากรมนุษย์ด้าน อาชีวศึกษาที่มีคุณวุฒิ คุณภาพ และคุณธรรม เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและ สังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

  • ผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความต้องการของสังคม และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  • พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการ
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการในการพัฒนาการศึกษา