หลักสูตร ปวส. การบัญชี

วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการ - บริหารธุรกิจนครสวรรค์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิตและเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

  • กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
  • กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
  • กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

2.หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต

  • กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต)
  • กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต)
  • กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
  • ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
  • โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)

3.หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร

2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์