ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการ - บริหารธุรกิจนครสวรรค์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครสวรรค์
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครสวรรค์

932/1 หมู่ 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
ตู้ ปณ.15 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

056 801 829-30


rujaka@gmail.com


http://www.nctc.ac.th