หลักสูตร ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการ - บริหารธุรกิจนครสวรรค์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิตและเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาทักษะภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
 • กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
 • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
 • กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
 • กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต

 • กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (18 หน่วยกิต)
 • กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต)
 • กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)
 • ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
 • โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)

3.หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร

2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์